Allgemeine Geschäftsbedingungen und Rechnung

Algemene woorwaarden

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed..
 3. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 4. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
 5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden.  De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
 6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 15% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 45 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 7. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling vredegerecht (Kapellen) of koophandel (Antwerpen) gebracht worden.

General terms and conditions

 1. Orders, including those recorded by our agents or representatives, shall only be binding if expressly accepted by us in writing. Orders cannot be cancelled, except after prior written agreement. Any advances paid will not be refunded in that case.
 2. Goods/services will be delivered within the period specified in the contract. Goods remain the property of the Seller until full payment of the principal, costs and interest. However, the risks of the loss or destruction of the sold good will be fully paid by the Buyer as of the moment when the goods are sold.
 3. The Buyer is responsible for ensuring that the services and/or goods can be delivered and installed in a normal way by the Seller at the agreed place and time, thus ensuring, among other things, the accessibility of the place of delivery. If this is not complied with, the Buyer shall be required to compensate the Seller for all damage, including waiting hours, storage costs and costs for the preservation of the item.
 4. The Buyer must immediately inspect the goods/services delivered. Any defects must be notified to the Seller by registered letter as soon as possible and no later than 7 calendar days after delivery. After that term, the Seller is only responsible for hidden defects that make the item unsuitable for the use for which they are intended, insofar as the goods have not been processed in the meantime and insofar as the Seller knew or should have known about the defects. The Customer shall notify the Seller at the latest within 14 calendar days, after discovering the hidden defect, of the existence of the hidden defect by means of a registered letter with a detailed description of the defect. Complaints about hidden defects do not suspend the Buyer’s payment obligation.
 5. With the exception of what is described in the previous article, the Seller is not obliged to pay any compensation whatsoever, which would be directly or indirectly the result of goods delivered or sold by us, except in case of gross negligence or deliberate intent. The liability of the Seller is in any case limited to the invoice value of the delivered goods/services. Under no circumstances can the Seller be held liable for any indirect damage such as, but not limited to, loss of income, loss of contracts, capital costs, limitation of return or any other losses or consequential damage, both to the Buyer and to third parties.  The Seller is not responsible for the mistakes of appointees, even in the event of deliberate intent or gross negligence. In the latter case, the Buyer must address the appointee directly.
 6. Unless expressly agreed otherwise in writing, the invoice is payable within 30 calendar days of the invoice date. In the event of non-payment of all or part of the price, the outstanding amount shall be increased by operation of law and without any notice of default, with an annual interest of 15% and a fixed compensation of 10%, amounting to a minimum of 45 EUR. Any non-payment will result in the claimability of the outstanding invoices and entitles the seller, after notice of default, either to suspend any future deliveries, or to dissolve the agreement, without prejudice to the right to compensation.
 7. If the Buyer fails to fulfil his contractual obligations, the Seller has the right, after notice of default, either to suspend its obligations or to dissolve the agreement without judicial intervention, if the notice of default is not followed up or no useful action is taken within the eight working days.
 8. All our agreements are governed by Belgian law. Any disputes that may arise in the context of this agreement can only be brought before the courts of district Antwerp, division of Peace court (Kapellen) or commercial court (Antwerp).

Conditions générales

 1. Toute commande, même notée par nos agents ou représentants, est uniquement contraignante si nous l’acceptons expressément et par écrit. Toute annulation de commande est impossible, sauf accord écrit.
 2. Les biens/services sont livrés dans le délai indiqué dans le contrat. Les biens restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du capital, des frais et des intérêts. Néanmoins, les risques de perte ou de destruction du bien vendu seront intégralement supportés par l’acheteur dès le moment de la vente du bien.
 3. L’acheteur doit faire en sorte que les biens et/ou services puissent être livrés et installés par le vendeur de manière normale, à l’endroit et au moment convenus, et veiller, entre autres, à l’accessibilité du lieu de livraison. En cas de non-respect de ces conditions, l’acheteur est tenu d’indemniser tous les dommages subis par le vendeur, y compris les heures d’attente, les coûts de stockage et les frais de conservation de la chose.
 4. L’acheteur doit examiner les biens/services fournis immédiatement. Les défauts éventuels doivent être signalés au vendeur par lettre recommandée le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours calendrier après la livraison. Passé ce délai, le vendeur répond exclusivement des vices cachés rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, dans la mesure où les biens n’ont pas été transformés entretemps et où ces défauts étaient ou auraient dû être connus du vendeur. L’acheteur doit informer le vendeur de l’existence du vice caché par lettre recommandée accompagnée d’une description détaillée du vice au plus tard dans les 14 jours calendrier. Les plaintes pour cause de vices cachés ne suspendent pas l’obligation de paiement dans le chef de l’acheteur.
 5. À l’exception de ce qui est précisé à l’article précédent, le vendeur n’est pas tenu à une quelconque indemnisation qui découlerait directement ou indirectement des biens que nous avons livrés ou vendus, sauf en cas de faute grave ou intentionnelle. La responsabilité du vendeur est en tout cas limitée à la valeur de la facture liée aux biens/services livrés. La responsabilité du vendeur ne peut en aucun cas être engagée pour tout dommage indirect tel que, sans que ce soit limitatif, la perte de revenus, la perte de contrats, la perte en capital, la baisse du rendement ou toutes autres pertes ou dommages consécutifs et ce, tant vis-à-vis de l’acheteur que vis-à-vis de tiers. Le vendeur n’assume aucune responsabilité pour les fautes commises par des préposés, même en cas de faute grave ou intentionnelle. L’acheteur doit dans ce dernier cas s’adresser au préposé.
 6. Sauf convention contraire expresse et écrite, la facture est payable dans les 30 jours calendrier suivant la date de la facture. À défaut de paiement de la totalité ou d’une partie du prix, le montant restant dû sera majoré de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt annuel de 15 % et d’une indemnisation forfaitaire de 10 %, d’un montant minimum de 45 EUR. Tout défaut de paiement entraîne l’exigibilité des factures non réglées, le vendeur étant habilité, après mise en demeure, soit à suspendre les livraisons ultérieures éventuelles, soit à résilier le contrat, sans préjudice du droit à des dommages et intérêts.
 7. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l’acheteur, le vendeur est habilité, après mise en demeure, soit à surseoir à ses obligations, soit à résilier le contrat sans intervention judiciaire si aucune suite ou aucune suite utile n’a été donnée à cette mise en demeure dans les 14 jours ouvrables.
 8. Tous nos contrats sont régis par le droit belge. Les litiges éventuels dans le cadre du présent contrat peuvent exclusivement être soumis à la compétence des tribunaux de l’arrondissement de Anvers, division Justice de paix (Kapellen) et tribunalde commerce (Anvers).
Sagen Sie uns Ihre Meinung
Alle Algemene voorwaarden factuur reviews