Bedingungen und Konditionen

De Koper of Consument-Koper heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, zonder boete en zonder opgave van redenen, het bedrijf te laten weten dat hij zijn aankoop annuleert.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten bij herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurzame prestatieovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachten
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Diversen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
1. Bedenktijd: de periode waarbinnen de Koper of Consument-Koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

 1. Consument-Koper: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar bedrijfs- of bedrijfsactiviteit vallen en die met Solbio® een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat;
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die met Solbio® een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de verplichting tot levering en / of afname over een langere periode is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk instrument dat een Koper of Consument-Koper of Solbio® in staat stelt om persoonlijk en specifiek aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die voor toekomstige raadpleging toegankelijk is en dat een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper of consument-koper om binnen de bedenktijd van gedachten te veranderen over de overeenkomst op afstand;
 7. Solbio®: de firmanaam van de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan een Koper of Consument-Koper aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in een door Solbio® georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper of consument-koper en Solbio® gelijktijdig in dezelfde ruimte of ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Solbio Bvba
Handelend onder de naam / namen:
Solbio®, getsolbio.com

Adres:
Solbio®
Oud Gooreind 31
2990 Wuustwezel
België

Telefoonnummer: 0032 78353 (669)

Bereikbaarheid: Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

E-mailadres: contact (@) getsolbio.com
Ingeschreven in het Handelsregister Antwerpen:
Registratienummer : 2.099.399.407

BTW-identificatienummer BE0690.902591

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Solbio® en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen Solbio® en de Koper of Consument-Koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aan de koper of de consument-koper de tekst van deze voorwaarden verstrekt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Koper of Consument-Koper op de hoogte worden gebracht van het feit dat de algemene voorwaarden bij Solbio® kunnen worden geraadpleegd en dat op verzoek van Koper of Koper zo spoedig mogelijk een exemplaar zal worden toegezonden. Consument-Koper voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand en zonder kosten voor Koper of Consument-Koper.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan, in afwijking van het vorige lid, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper of Consument-Koper ter beschikking worden gesteld. middelen zodanig dat de Koper of Consument-Koper deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aan de koper of consument-koper worden meegedeeld waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geraadpleegd en dat een kopie op zijn verzoek langs elektronische weg of anderszins wordt toegezonden. geen kosten voor de koper of consument-koper.
 4. Voor het geval dat bijzondere product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is naast deze algemene voorwaarden het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en bij tegenstrijdige voorwaarden kan de koper of consument-koper zich te allen tijde beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende specifiek om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de koper of consument-koper mogelijk te maken. Als Solbio® gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Solbio® is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of vergissingen in het aanbod.
 3. Elk aanbod bevat alle benodigde informatie, waarin de rechten en plichten van de koper of consument-koper met betrekking tot het aanvaarden van het aanbod duidelijk zijn uiteengezet. Dat omvat in het bijzonder:

– de prijs inclusief BTW;
– eventuele bezorgkosten;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en de benodigde handelingen;
– of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
– de wijze van betaling, levering en de totstandkoming van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de door Solbio® bepaalde termijn waarbinnen de prijs geldig blijft;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand anders worden berekend dan tegen het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze de koper of consument-koper deze kan raadplegen;
– de wijze waarop de Koper of Consument-Koper, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de informatie die hij op grond van deze overeenkomst heeft verstrekt kan verifiëren en desgewenst herstellen;
– alle talen, anders dan het Nederlands, waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
– de ethische regels waaraan Solbio® is onderworpen en de wijze waarop de Koper of Consument-Koper deze ethische regels elektronisch kan raadplegen;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij duurovereenkomsten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand door aanvaarding door de koper of consument-koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper of consument-koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Solbio® de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk en elektronisch. Zolang Solbio® de ontvangst van acceptatie niet heeft bevestigd, kan de Koper of Consument-Koper de overeenkomst beëindigen.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Solbio® alle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper of consument-koper de mogelijkheid wordt geboden om elektronisch te betalen, zal Solbio® alle passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.
 4. Solbio® kan zich binnen de kaders van de wet informeren of de Koper of Consument-Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, van alle feiten en factoren die van belang zijn voor het sluiten van de overeenkomst op afstand. Indien Solbio® op basis van haar navraag gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan zij een bestelling of aanvraag onder duidelijke opgave van redenen weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden verbinden.
 5. Solbio® zal samen met het product of de dienst aan de Koper of Consument-Koper, hetzij schriftelijk, hetzij op een wijze die Koper of Consument-Koper in staat stelt deze op een opvraagbare wijze op een duurzame gegevensdrager op te slaan, verstrekken. de volgende informatie:
 6. het bezoekadres van het Solbio®-kantoor waar de Koper of Consument-Koper met zijn klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper of Consument-Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring dat het herroepingsrecht is uitgesloten;
  c. informatie over beschikbare garanties en service na verkoop;
  d. de informatie genoemd in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij Solbio® deze informatie reeds voor de uitvoering van de overeenkomst aan Koper of Consument-Koper heeft verstrekt;
  e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. Bij duurovereenkomsten is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten kan de koper of consument-koper gedurende 30 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn begint op de dag volgend op de ontvangst van het product door de Koper of Consument-Koper of een eerder toegewezen vertegenwoordiger die namens de Koper of Consument-Koper aan Solbio® is geïdentificeerd.
 2. Tijdens deze bedenktijd zal de koper of consument-koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product en alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Solbio® retourneren, conform de door Solbio® verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in rekening gebracht bij herroeping

 1. Indien de Koper of Consument-Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het retourneren van het product voor rekening van Solbio®.
 2. Indien de Koper of Consument-Koper reeds een bepaald bedrag heeft betaald, zal Solbio® dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Er is geen uitsluiting van het herroepingsrecht.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Solbio® producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Solbio® geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. In dat geval wordt in het aanbod vermeld dat de opgegeven prijzen onderhevig zijn aan schommelingen en wijzigingen.
 3. Verhoging van prijzen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is slechts mogelijk indien dit het gevolg is van wettelijke regels of voorschriften.
 4. Verhoging van prijzen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is slechts mogelijk indien Solbio® dit bedongen heeft en:
 5. ze het gevolg zijn van wettelijke regels of voorschriften; of b. het is de Koper of Consument-Koper toegestaan ​​de overeenkomst te annuleren op dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod vermelde prijzen van producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Solbio® staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke voorschriften en / of overheidsvoorschriften per de datum waarop de overeenkomst treedt in werking. Indien overeengekomen staat Solbio® er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Solbio®, de fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling laat de wettelijke rechten en vorderingen die de koper of consument-koper op grond van de overeenkomst jegens Solbio® kan uitoefenen onverlet.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk geleverd. In principe streeft Solbio® ernaar om bestellingen die op een werkdag voor 16.00 uur geplaatst zijn, dezelfde dag nog te verzenden. Solbio® zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en leveren van de bestelde producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Het afleveradres is het adres dat de Koper of Consument Koper aan het bedrijf heeft opgegeven.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 is vermeld in deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de koper of consument-koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper of Consument-Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden conform het vorige lid, zal Solbio® het bedrag dat de Koper of Consument-Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product niet mogelijk is, zal Solbio® zich inspannen om voor een vervangend product te zorgen. Uiterlijk bij de bezorging wordt de Koper of Consument-Koper op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd dat hij een vervangend artikel ontvangt. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Solbio®.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het risico van beschadiging en / of verloren gaan van producten voor rekening van Solbio® tot het moment van bezorging aan de Koper of Consument-Koper of een vooraf aan Solbio® toegewezen vertegenwoordiger.

Artikel 12 – Duurzame prestatieovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. De Koper of Consument-Koper heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde op te zeggen met inachtneming van daartoe geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van minimaal een maand.
 2. De Koper of Consument-Koper heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur te annuleren met inachtneming van de daarbij geldende opzegging. regels en een opzegtermijn van minimaal één maand.
 3. Met betrekking tot de in de vorige leden omschreven overeenkomsten kan de Koper of Consument-Koper:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze waarop de overeenkomsten tot stand zijn gekomen;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Solbio® voor zichzelf heeft onderhandeld.

Uitbreiding

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Looptijd

 1. Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, heeft de koper of consument-koper het recht de overeenkomst na één jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand op te zeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór de einde van de overeengekomen termijn.

Artikel 13 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle door de koper of consument-koper verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 verschuldigd. In geval van een overeenkomst tot verlening van een bepaalde dienst, de termijn begint op het moment dat de Koper of Consument-Koper een akkoordbevestiging heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan een koper of consument-koper mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper of consument-koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper of consument-koper is verplicht om eventuele fouten in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Solbio® te melden.
 4. Indien Koper of Consument-Koper in verzuim is, mag Solbio®, behoudens de wettelijke beperkingen, alle redelijke kosten, waarvan Koper of Consument-Koper vooraf op de hoogte is gesteld, bij Koper of Consument-Koper in rekening brengen.

Artikel 14 – Klachten

 1. Solbio® beschikt over een voldoende gepubliceerde klachtenregeling; elke klacht wordt in overeenstemming met deze procedure behandeld.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Koper of Consument-Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Solbio®.
 3. Bij Solbio® ingediende klachten worden, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf het moment van ontvangst, beantwoord. Indien verwacht wordt dat er een langere termijn nodig is om een ​​klacht te behandelen, zal Solbio® de ontvangst van de klacht binnen 14 dagen bevestigen en daarbij aangeven wanneer de Koper of Consument-Koper een meer gedetailleerd antwoord mag verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het een geschil dat van toepassing is op de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Alle overeenkomsten tussen Solbio® en de Koper of Consument-Koper zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van de principes van juridische conflicten die buitenlands recht aanduiden.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of het gevolg zijn van aanbiedingen van Solbio®, of van enige overeenkomst die daarmee tot stand is gekomen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Antwerpen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen uitdrukkelijk een andere rechter aangeven. bekwaam zijn.
 4. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling scheidbaar van de andere voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. voorwaarden van deze overeenkomst. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de koper of consument-koper en Solbio® met betrekking tot het onderwerp ervan.

Artikel 16 – Diversen

Aanvullende of afwijkende voorwaarden dan deze algemene voorwaarden mogen niet ten koste gaan van de Koper of Consument-Koper en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel zodanig te worden vastgelegd dat Koper of Consument-Koper deze op een toegankelijke manier kan bewaren op een duurzame datadrager.

Sagen Sie uns Ihre Meinung
Alle Algemene voorwaarden reviews